registracija prijava sažetka

|

Sažeci

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti tiskani u časopisu „Arhiv za higijenu rada i toksikologiju“.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji BTravel i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Upute za pisanje sažetaka

 • sažetak treba biti napisan kao jedinstveni odlomak s najviše 250 riječi
 • sadržaj sažetka: cilj istraživanja, podaci o predmetu istraživanja (ispitanici/laboratorijske životinje), opis korištenih metoda i postupaka, glavni rezultati i najvažniji zaključci ispod sažetka navedite popis od 5 ključnih pojmova koji služe za indeksiranje i pretragu; ne ponavljajte ključne riječi sadržane u naslovu rukopisa, već izaberite pojmove koji najbolje odražavaju
 • sadržaj cjelokupnoga članka i znanstvenoga područja; ključne riječi trebaju biti navedene abecednim redom i odvojene točka-zarezima.
 • originalni sažeci će biti lektorirani
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
 • jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira

 

Upute za slanje sažetaka

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca OVDJE

Molimo da pratite upute za slanje sažetaka na internetskoj stranici korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.

Sažetke poslane putem kongresne internetske stranice će pregledati Znanstveni odbor.

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak prosljeđen na ocjenu zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo da sačuvate taj broj i pozovete se na njega u korespodenciji vezanoj uz sažetak.

Rok za slanje sažetaka: 1. listopad 2018.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 10. listopad 2018.

TEME

 1. Nove tehnologije
 2. Krizno komuniciranje i upravljanje rizicima
 3. Ekološka proizvodnja hrane
 4. Nova hrana i GMO
 5. Sustavi upravljanja, ispitivanje, certifikacija i akreditacija
 6. Razvoj i primjena analitičkih metoda
 7. Mikrobiološka sigurnost hrane
 8. Sigurnost materijala koji dolaze u kontakt s hranom i vodom za piće
 9. Zemljopisno porijeklo i patvorenje hrane
 10. Hrana i zdravlje, prevencija bolesti i bolesti koje se prenose hranom
 11. Zdravstveni turizam i prehrana u turizmu
 12. Trendovi u suplementaciji prehrane i dodaci prehrani
 13. Internetska prodaja hrane

 

Napomena:
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite OVDJE

Registracija

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

Prijava sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15. rujna 2018.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Vrijeme do kongresa