registracija prijava sažetka

|

KSENIJA VITALE, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Zagreb, Hrvatska

P1050580

Prof.dr.sc. Ksenija Vitale, rođena je 12. prosinca 1965. godine u New Yorku, SAD. Diplomirala je 1990. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 1994. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu: Područje Biologija, smjer Antropologija. Stupanj doktora znanosti stekla je 2000. godine, također na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Biologija. Internacionalni Master of Public Health stekla je 2001. u Izraelu na Brown School of Public Health and Community Medicine, Hebrew University, Jerusalem, Israel.

U širem smislu bavi se zdravstvenom ekologijom, a posebno okolišnim determinantama zdravlja koje su prisutne u urbanim sredinama, kao što su opskrba sanitarno ispravnom vodom, zdravstveno ispravnom hranom, stanovanje, opasni otpad te procjenama rizika vezanih uz to. Također bavi se povezivanjem i ostalih različitih čimbenika životnog i radnog okoliša i ljudskog zdravlja te kako se metode koje se koriste u javnom zdravstvu mogu što bolje koristiti u sprječavanju ili saniranju promjena zdravlja ljudskih populacija. Unutar javnog zdravstva posebno se bavi što boljom integracijom ekoloških aspekata zdravlja u organizaciju zdravstvene skrbi. Posebno se trudi izgradnji stavova, kod studenata, da zdravstvena ekologija unutar javnog zdravstva predstavlja znanost koja obuhvaća sve aspekte te promatra veze čovjeka i njegovog prirodnog i ljudski osmišljenog okoliša. Jedino takav holistički pristup može dati kvalitativni napredak u preventivnim i kurativnim mjerama.

U prilog navedenom govore sadržaji međunarodnih i domaćih projekata kojih je bila voditelj/suvoditelj/aktivni istraživač te odgovarajuća međunarodna i domaća publicistika, kao i brojna mentorstva na diplomskim i poslijediplomskim studijima.

Registracija

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

Prijava sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15. rujna 2018.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Vrijeme do kongresa